OPŠTA PRAVILA
NAGRADNOG KONKURSA

„Zašto baš tvojoj ekipi iz komentara treba par Šamara™️?“

1. Opšte odredbe

1.1. Prime Spirits d.o.o, Beograd, Vladimira Popovića 6/B08, kontakt@samar.rs, matični broj: 21597627, PIB: 112050686, broj telefona: +381 11 711 12 80 (dalje: Organizator) je organizator konkursa pod nazivom “Zašto baš tvojoj ekipi iz komentara treba par Šamara™️?” (u daljem tekstu „Konkurs“), a koji će se sprovesti po ovde utvrđenim i definisanim pravilima (u daljem tekstu „Pravila“).

1.2 Naziv konkursa je „Zašto baš tvojoj ekipi iz komentara treba par Šamara™️?“.

1.3. Konkurs počinje u 6.10.2021 i traje do 16.10.2021 u 23:59 (u daljem tekstu: „Period trajanja konkursa“).

1.4. Konkurs se organizuje u svrhu promocije proizvoda Organizatora.

1.5. Konkurs se organizuje putem Instagram stranice organizatora – https://instagram.com/samar_rakija_rs  (u daljem tekstu:“Šamar Rakija Srbija Instagram stranica”) 

1.6. Proglašenje pobednika Konkursa će biti izvršeno na način i u rokovima propisanim u Pravilima.

1.7. Konkurs se realizuje na teritoriji Republike Srbije, izuzev teritorije AP Kosova i Metohije.

1.8. Predmet konkursa je kreativnost na temu „Zašto tvojoj ekipi iz komentara treba par Šamara™️?“

1.9. Nagrade će biti dodeljene učesnicima konkursa za koje žiri organizatora odluči da su najbolje odgovorili na zadatu temu.

2. Pravo učešća u Konkursu

2.1. Pravo učešća u konkursu imaju sledeća lica:

2.2. Državljani Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije koji su stariji od 18 godina;

2.3. Lica koja su pročitala i saglasna su sa Pravilima ovog konkursa;

2.4. Lica koja pristaju i saglasna su da Organizator prikupljene materijale koristi kao promotivne materijale bez dodatnih nadoknada učesnicima, dok traje promocija ovog Konkursa;

2.5. Lica koja pristaju i saglasni su da Organizatoru ostave svoje lične podatke (ime, prezime, broj telefona, adresu i e-mail adresu) isključivo u svrhu kontaktiranja potencijalnog dobitnika nagrade i/ili objavljivanja imena na Šamar Rakija Srbija Instagram stranici, ukoliko je učesnik osvojio nagradu ili radi slanja dodatnih obaveštenja i informacija u toku samog konkursa;

2.6. Pravo učešća u konkursu nemaju sledeća lica:

2.6.1. Lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su po drugom pravnom osnovu angažovana na radu kod Organizatora, kao ni njihovi bračni drugovi, roditelji i deca;

2.6.2. Lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su po drugom osnovu angažovana kod pravnih i/ili fizičkih lica koja na bilo koji način učestvuju u organizovanju konkursa i/ili imaju pristup podacima vezanim za priređivanje konkursa, kao ni njihovi bračni drugovi, roditelji, i deca.

2.6.3. Maloletna lica, te u skladu sa svim gore navedenim Organizator zadržava pravo da traži proveru ispunjenosti ovog uslova i da u skladu sa tim ne dozvoli učešće na konkursu.

3. Period trajanja konkursa

3.1. Konkurs počinje u 6.10.2021 i traje do 16.10.2021 u 23:59. (u daljem tekstu: „Period trajanja konkursa“).

3.2. Nakon završetka perioda trajanja konkursa biće izvršen presek i proglašenje pobednika konkursa, a na način i pod uslovima definisanim u članu 6. Pravila.

4. Mehanizam konkursa

4.1. Da bi lice steklo pravo da učestvuje na konkursu, potrebno je da tokom Perioda trajanja konkursa iz člana 1.2 ovih Pravila, poseti Instagram stranicu organizatora, pročita pravila ovog Konkursa. Prijavom za učestvovanje na ovom konkursu smatra se da je svaki učesnik/ca pročitao/la ova pravila, da ih je razumeo/la u celosti i dao/la saglasnost za učestvovanje u konkursu i korišćenje ličnih podataka na način opisan u ovom konkursu.

4.2. Nakon posete Instagram stranici, neophodno je da potencijalni učesnici u komentaru na jasno naznačen i za to predviđeni post objave svoju prijavu u obliku odgovora na postavljeno pitanje koje je tema konkursa.

4.3. Svaki učesnik ima pravo da na nagradnom konkursu učestvuje sa neograničenim brojem odgovora pri čemu može osvojiti najviše jednu nagradu.

4.4. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju bilo kakvih tehničkih nedostataka prilikom učešća na konkursu bez obzira na uzrok tehničkog nedostatka.

4.5. Učesnici konkursa mogu sva pitanja u vezi sa konkursom, kao i primedbe da proslede u Direct Message (poruku) na Instagram stranici https://www.instagram.com/samar_rakija_rs/.

4.6. Konkurs se završava u nedelju 16.10.2021. u 23:59 što znači da nakon ovog vremena pristigli odgovori se neće uzeti u razmatranje pri proglašenju pobednika.

5. Vrste i dodela nagrada

5.1. Na kraju Konkursa će biti proglašen pobednik Konkursa i biće mu dodeljena 1. (jedna) nagrada – ukupno jedan pobednik nagradnog konkursa i jedna nagrada.

5.2. Celokupni nagradni fond nagradnog konkursa iznosi 1 Šamar Gift Set (poklon set od jedne flaše Šamar rakije i dve čašice)

5.3. Rezultati konkursa biće objavljeni najkasnije do 23.10.2021 u 23:59h u komentarima na odgovore učesnika koji učestvovali u konkursu i to na predviđenoj objavi koja se odnosi na konkurs.

5.4. Nagrade će se dodeliti prema sledećem kriterijumu:

5.5. Učesnici koji su za vreme trajanja konkursa zapratili https://www.instagram.com/samar_rakija_rs/(te se lični profil može pronaći u listi pratilaca Instagram profila Šamar Rakija Srbija) i ostavili svoj kreativni odgovor na pitanje „Zašto baš tvojoj ekipi iz komentara treba par Šamara™️?“  i to na određen i za to naznačen post i poštovanje Pravila Konkursa – ostvaruju pravo na mogućnost da osvoje nagradu.

5.6. Žiri Organizatora će prihvatiti samo odgovore koji ispunjavaju uslove konkursa i koji su u skladu sa temom.

5.7. Žiri organizatora čine: Prime Spirits Marketing Manager, Head of Marketing i Brand Manager zadužen za digitalni marketing.

5.8. Od odgovora koji su postavljeni kao komentar na za to predviđen i jasno naznačen post koji poziva na učešće u konkursu, Žiri Organizatora bira 1. (jednog) pobednika i nagrađuje ga sa nagradom navedenom u ovom članu.

5.9. Kriterijumi po kojima se biraju pobednici: najkreativniji odgovor, uz uslov zapraćivanja Instagram profila https://www.instagram.com/samar_rakija_rs/. Za određivanje koji od učesnika u konkursu zaslužuju nagradu odlučiće žiri iz člana 5.7. ovih Pravila.

5.10. Učesnik koji je dao neistinite, netačne odnosno tuđe podatke gubi pravo na dalje učešće, odnosno u tom slučaju isti će biti diskvalifikovan, te ukoliko je bio u konkurenciji za nagradu, ona će biti dodeljena sledećem Učesniku, u skladu sa Pravilima.

5.11. Lica koja su dala netačne ili tuđe podatke isključivo odgovaraju za takvu zloupotrebu podataka i biće diskvalifikovana od strane Organizatora.

5.12. Podaci o Učesniku Konkursa koji je osvojio nagradu mogu biti objavljeni na  Instagram stranici Organizatora kao i na bilo koji drugi način za koji Organizator eventualno smatra za shodno (uključujući i objavljivanje u svim medijima (elektronski, štampani, itd.) dok traje konkurs i neposredno nakon završetka konkursa, a najkasnije do okončanja promocije konkursa.

6. Način i rok predaje nagrada

6.1. Po proglašenju dobitnika, dobitnik je dužan da se javu u roku od 8 radnih dana ili gubu pravo na nagradu. Nagrada će biti dostavljene do 16.11.2021.

6.2. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da ne može da stupi u kontakt sa dobitnikom nagrade, iz razloga koji ne ubrajaju u odgovornost Organizatora ili ukoliko dobitnik ne preuzme nagradu u roku od 2 (dva) radna dana predviđenom ovim Pravilima. Organizator ne snosi odgovornost ukoliko ne isporuči nagradu dobitniku nagrade u slučaju da dobitnik nagrade nije dostavio ispravne kontakt podatke prilikom registracije.

6.3. Dobitniku nagrade ista će biti uručena putem kurirske službe ili dostavom predstavnika Organizatora na kućnu adresu koju su dostavili nakon što ih kontaktira Organizator u skladu sa Pravilima. Prilikom preuzimanja nagrade dobitnik nagrade će se legitimisati odgovarajućom važećom ličnom ispravom (lična karta ili pasoš). Ukoliko dobitniku nagrade ista ne bude mogla da se uruči na način opisan u ovom članu, Organizator će još jednom ponoviti dostavu. Ukoliko ni nakon ponovne dostave nagradu ne bude moguće uručiti dobitniku nagrade, smatraće se da je isti odustao od nagrade i ona će biti dodeljena prvom narednom Učesniku koji je ispunio sve uslove Konkursa.

6.4. Ukoliko je iz ličnog dokumenta vidljivo da potencijalni dobitnik nije državljanin Republike Srbije, nema prebivalište na teritoriji Republike Srbije ili da nije punoletan nagrada će se dodeliti prvom sledećem Učesniku koji je ispunio sve uslove Konkursa.

6.5. Ukoliko dobitnik postupi suprotno ovim obavezama, odnosno ne pruži potrebne podatke prilikom preuzimanja nagrade, Organizator nije u obavezi da mu dodeli nagradu, u tom slučaju se nagrada dodeljuje prvom sledećem Učesniku koji ispunjava sve uslove Konkursa.

6.6. Organizator ne snosi troškove prevoza ili putovanja, niti bilo koje druge troškove dobitnika povezane sa preuzimanjem nagrade ukoliko dobitnik odluči da lično preuzme nagrade u prostorijama Organizatora.

6.7. Organizator Konkursa neće snositi odgovornost zbog nemogućnosti uručivanja nagrada i u tom slučaju će se smatrati da je dobitnik nagrade odustao od iste i ona će u tom slučaju biti dodeljena na prvom narednom Učesniku koji ispunjava sve uslove Konkursa.

7. Zaštita podataka o ličnosti

7.1. Organizator ovog konkursa će lične podatke učesnika konkursa koristiti isključivo radi ispunjenja svojih obaveza iz Konkursa i u druge svrhe ih neće koristiti.
Pristup podacima ima Organizator i agencija „MPG Plus“ d.o.o. Beograd i njima se pristupa prilikom objave dobitnika i slanja poklona. Nakon završetka Konkursa, podaci o učesnicima će biti izbrisani u roku od 6 meseci.
Učešćem na Konkursu učesnici su saglasni da se materijal kojim su konkurisali može od strane Organizatora (ili drugih subjekata koje on ovlasti) objaviti i koristiti bez naknade i ograničenja, u obliku štampanog, zvučnog, foto i video materijala. Učesnici konkursa pristaju da Organizator na svom nalogu na društvenim mrežama (poput: Facebook-a) objavi njihovo ime i prezime.
Učestvovanjem na Konkursu, podrazumeva se da je Učesnik dao sledeću izjavu u smislu propisa o Zaštiti podataka o ličnosti:

“Saglasan/saglasna sam i ovlašćujem Organizatora Konkursa da moje odgovore i moje podatke, koje sam dostavio/dostavila na Konkurs, kao i moje podatke koji se u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti smatraju ličnim podacima, može koristiti samo u svrhu i za potrebe sprovođenja Konkursa, objavljivanja pobednika Konkursa, za vreme trajanja konkursa i do okončanja postupka dodele nagrada i da ih u druge svrhe ne može koristiti.“

7.2. Rukovalac podacima o ličnosti:
Pristup podacima o učesnicima ima MPG PLUS d.o.o. Beograd, Višnjička 45, 11060 Beograd, PIB: 104868250, digital.mpg@mpg.rs, +381 11 2619 887 i Prime Spirits d.o.o, Beograd, Vladimira Popovića 6/B08, primespiritsllc@gmail.com, matični broj: 21597627, PIB: 112050686, broj telefona: +381 11 711 12 80 )

7.3. PRAVA LICA (prema Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti)
Pravo na obaveštenje o obradi
Lice ima pravo da zahteva da ga rukovalac istinito i potpuno obavesti o tome:
– da li rukovalac obrađuje podatke o njemu i koju radnju obrade obavlja;
– koje podatke obrađuje o njemu; od koga su prikupljeni podaci o njemu, tj. ko je izvor podataka;
– u koje svrhe obrađuje podatke o njemu; po kom pravnom osnovu obrađuje podatke o njemu; u kojim zbirkama podataka se nalaze podaci o njemu;
– ko su korisnici podataka o njemu;
– koje podatke, odnosno koje vrste podataka o njemu koriste;
– u koje svrhe se koriste podaci o njemu;
– po kom pravnom osnovu koristi podatke o njemu;
– kome se podaci prenose;
– koji podaci se prenose;
– u koje svrhe se podaci prenose;
– po kom pravnom osnovu se podaci prenose;
– u kom vremenskom periodu se podaci obrađuju.

7.4 pravo lica na brisanje podataka
Pravo na brisanje podrazumeva da lice na koje se podaci odnose ima pravo da se podaci o njemu brišu od strane rukovaoca. Pri tome, rukovalac je dužan da bez odlaganja podatke izbriše: ako podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni, ako je lice na koje se podaci odnose opozvalo pristanak na osnovu kojeg se obrada vršila, ako je lice na koje se podaci odnose podnelo prigovor na obradu, ako su podaci o ličnosti nezakonito obrađivani, ako podaci o ličnosti moraju biti izbrisani u cilju izvršenja zakonskih obaveza rukovaoca i ako su podaci o ličnosti prikupljeni u vezi sa korišćenjem usluga informacionog društva.

8. Žalbe i reklamacije

Sve žalbe i reklamacije povodom konkursa rešava Organizator. Rukovalac je dužan da licu na koje se podaci odnose pruži informacije o postupanju na osnovu zahteva bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. Rok može biti produžen za još 60 dana, ukoliko je to neophodno, uzimajući u obzir složenost i broj zahteva. O produženju roka i razlozima za to rukovalac obaveštava lice na koje se podaci odnose u roku od 30 dana od dana prijema zahteva.

Žalbe i reklamacije se šalju na: digital.mpg@mpg.rs i kontakt@samar.rs.

9. Pravila i njihove izmene
Organizator može promeniti bilo koje od navedenih pravila Konkursa, bez prethodnog obaveštavanja korisnika. Izmena pravila mora biti javno dostupna na stranici. Ukoliko se u vezi sa Konkursom pojave neka pitanja ili problemi, dodatne informacije se mogu dobiti na e-mail adresi digital.mpg@mpg.rs i kontakt@samar.rs.

10. Ograničenje odgovornosti

Organizator ne preuzima odgovornost za:
– (ne)istinitost podataka koje učesnici ostavljaju.
Svaki učesnik je lično odgovoran i obavezan da prilikom učešća u Konkursu ne koristi neovlašćeno tuđu e-mail adresu, telefon ili lične podatke i u pogledu toga Organizator ne može snositi nikakvu odgovornost.
Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za posledice koje nastaju usled netačnih ili pogrešnih podataka koje je dao učesnik. Organizator ne snosi odgovornost zbog kašnjenja prouzrokovanih smetnjama u funkcionisanju društvenih mreža ili samog sajta. Povremeno može da se dogodi da se usluga ne može koristiti iz razloga koji ne zavise od Organizatora. Prihvatanjem uslova učesnik prima k znanju da sadržaj, mogućnost, brzina prenosa poruka, podataka i odgovora zavisi od tehničkih mogućnosti provajdera i time na ove elemente može nepovoljno uticati opterećenost mreže i drugi faktori, koji su izvan kontrole Organizatora, kao što su (ne i isključivo) zagušenost mreže, pokrivenost, greške u konekciji kao i održavanje bezbedne konekcije na mrežu.
Učešće u Konkursu zavisi i od kapaciteta servera, odnosno zasićenosti mreže, pa shodno tome, gore navedene okolnosti povremeno mogu negativno uticati na pristup Konkursu.

11. Diskvalifikacija iz programa

11.1. Učesnici koji pošalju predloge (komentare na pripadajućoj objavi Konkursa) koje u sebi sadrže elemente govora mržnje, diskriminacije po bilo kom osnovu, koji su nemoralne sadržine, dovode brend i proizvod u negativnu konotaciju ili su na drugi način protivni prinudnim propisima i javnom moralu, biće isključeni iz učešća na Konkursu i obrisani sa stranice.

11.2. Korišćenje bilo kakve vrste kompjuterskog koda, virusa, ili bilo čega što može ometati, onemogućiti, naneti štetu, ili predstavljati zloupotrebu je zabranjeno. Takvi postupci mogu dovesti do eliminacije učesnika iz Konkursa i Organizator zadržava pravo da ih diskvalifikuje iz konkursa i zanemari njihove ostvarene rezultate bez daljeg obrazloženja.

11.3. Registrovanje više različitih naloga za učešće na konkursu od strane jedne osobe je zabranjeno i može dovesti do eliminacije učesnika iz Konkursa.

11.4. Učešće maloletnih lica na Konkursu je zabranjeno. Organizator zadržava pravo da ih diskvalifikuje iz konkursa i zanemari njihove ostvarene rezultate bez daljeg obrazloženja.

12. Isključenje i ograničenje odgovornosti

12.1. Organizator ne odgovara za štetu koju pretrpi dobitnik, a koja je prouzrokovana isključivom radnjom tog lica, kao i radnjama trećih lica za koje Organizator ne odgovara.

13. Opšte odredbe

13.1 Učesnici mogu postavljati pitanja u vezi sa konkursom na Instagram stranici https://instagram.com/samar_rakija_rs u okviru privatne poruke DM (Direct Message)

DA LI STE PUNOLETNI?

Morate biti punoletni kako biste pristupili web sajtu. Ovaj web sajt koristi kolačiće. Ulaskom na web sajt, prihvatate Uslove Korišćenja.

Sadržaj na našem web sajtu namenjen je isključivo punoletnim osobama.
Kao proizvođač i distributer alkoholnih pića, Prime Spirits vas poziva na odgovornu konzumaciju.
Brendovi koji su objavljeni na ovom web sajtu su registrovani zaštitnim znakovima njihovih vlasnika.